เว็บโฮสติ้ง
เว็บไซต์สำเร็จรูป
เว็บโฮสติ้ง | จดทะเบียนโดเมนเนม | เว็บไซต์สำเร็จรูป | Template Website | บริการ ปรับปรุงเว็บไซต์
001Gb | เว็บโฮสติ้ง | เว็บไซต์สำเร็จรูป | วิธีการสั่งซื้อ และ ชำระเงิน | แจ้งโอนเงิน | เกี่ยวกับบริษัท | ติดต่อบริษัท | ข่าว
เว็บไซต์สำเร็จรูป
เว็บโฮสติ้งขนาดต่างๆ
ส่วนช่วยเหลือ

Technical support

สอบถามรายละเอียด ทางด้านเทคนิค หรือ รายละเอียดบริการเพิ่มเติม โปรดติดต่อทีมงาน 001Gb โดยตรงที่

โทรศัพท์ 0-2803-6882
โทรสาร 0-2803-6859
อีเมล์ support@001gb.com

web server downtime monitor
รับประกันความพอใจ 100%
MySQL
PHP
FreeBSD

ข้อกำหนดในการจดโดเมน .th

ข้อกำหนดในการจดโดเมน co.th, in.th, ac.th, go.th, net.th, or.th และ mi.th กับ THNIC

ด้านล่างนี้จะเป็นหัวข้อศัพท์สำคัญและคำอธิบาย หากท่านไม่ต้องการจดโดเมนกับทาง THNIC ด้วยตนเอง สามารถให้ 001Gb เป็นผู้จดให้แทนได้ หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่ 0-2803-6882

ประเภทของการจดโดเมนเนม: ใครๆก็สามารถขอจดทะเบียนชื่อโดเมนเนมลำดับที่สามภายใต้ .th ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ THNIC เพื่อนำไปใช้งานได้

ผู้ถือครองโดเมนเนม: โดเมนเนมแต่ละชื่อจะต้องมีผู้ถือครอง ซึ่งหมายถึง "ตัวแทนขององค์กร" (Organizational contact) หรือ "ผู้ดูแลด้านการบริหาร" (Administrative contact)

ก่อนที่บุคคลใดจะส่งใบสมัคร: ผู้นั้นจะต้องทำการตรวจสอบว่า มีเนมเซิร์ฟเวอร์อย่างน้อยสองตัว ที่ได้รับการติดตั้งข้อมูลของโดเมนที่ต้องการขอจดทะเบียนชื่อ และทำงานได้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร มิฉะนั้นกระบวนการในการลงทะเบียนจะไม่ได้รับการดำเนินการต่อไป

ค่าธรรมเนียมและใบเสร็จรับเงิน: โดเมนเนมแต่ละชื่อจะมีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมรายปี THNIC จะส่งใบเรียกเก็บเงินไปยังผู้ที่เป็นตัวแทนติดต่อตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัคร

การจัดการลำดับของคำร้อง: THNIC ถือหลักปฏิบัติต่อคำร้องทุกรายด้วยหลัก คือ ผู้ที่ส่งใบแบบฟอร์มคำร้องมาก่อนจะได้รับการบริการก่อน ผู้ส่งคำร้องจะเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อความถูกต้องของข้อมูล ดังนั้นผู้ส่งคำร้องจะต้องทำการตรวจสอบทุกข้อความที่ถูกกรอกลงในแบบฟอร์ม

การขอเปลี่ยนหรือลบชื่อโดเมนเนม ให้ใช้กระบวนการเดียวกับการลงทะเบียนใหม่ เว้นแต่ในบางสถานการณ์ หรือคำร้องพิเศษ ที่ร้องขอจากผู้ลงทะเบียน

ผู้ถือครองโดเมนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งคำร้อง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต่อ โดเมนเนมที่ถือครอง เช่น การเปลี่ยนเนมเซิร์ฟเวอร์ การเปลี่ยนผู้ดูแล หรือ การเปลี่ยนสถานที่ติตต่อ เป็นต้น

ขั้นตอนการลงทะเบียน: โดยปกติ THNIC จะใช้เวลา 3 วันทำการ ในการลงทะเบียน สำหรับแบบฟอร์มการขอลงทะเบียนที่มีความสมบูรณ์ถูกต้องตามกฏการลงทะเบียน

การยกเลิกการลงทะเบียน: THNIC สามารถจะลบโดเมนเนมภายใต้ .th ได้เมื่อ

  • เป็นคำร้องขอจากผู้ถือครองโดเมนเนม โดยผู้ถือครองโดเมนเนมที่ต้องการลบโดเมนเนม สามารถส่งคำร้องมาได้โดยใช้แบบฟอร์มของ THNIC
  • ผู้ถือครองโดเมนเนม ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมรายปีภายใน 30 วันนับแต่วันถึงกำหนดชำระ
  • การลงทะเบียนใด ๆ สามารถถูกเพิกถอนได้ ด้วยคำสั่งจากศาล

โดเมนเนมที่ถูกลบชื่อจะถูกเปิดให้กับ ผู้ที่ต้องการ โดยผู้ต้องการสามารถส่งคำร้องขอได้ทันทีหลังการลบชื่อนั้น

ความรับผิดชอบต่อโดเมน: ผู้ที่ขอลงทะเบียนชื่อโดเมน จะต้องรับผิดชอบในทุกกรณีในฐานะที่เป็นผู้ทรงสิทธิ์ต่อชื่อนั้น การส่งคำขอลงทะเบียนชื่อโดเมนถือเป็นการรับรองต่อ THNIC ว่าผู้ขอลงทะเบียนมีสิทธิทั้งมวลที่จะใช้ชื่อนั้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ผู้ขอจะต้องแน่ใจว่า เขา/เธอ ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องในฟอร์มการสมัคร และจะถือสิทธิทั้งมวลที่จะใช้ชื่อนี้ดังที่แสดงไว้ในแบบฟอร์ม ผู้ทรงสิทธิจะกัน THNIC ออกจากความเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการฟ้องร้องดำเนินคดี ซึ่งเป็นผลจากการใช้โดเมนเนมของผู้ทรงสิทธิ ดังนั้นถือว่า THNIC ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ในการพิสูจน์ และยืนยันการใช้สิทธิในชื่อโดเมน

การโอนโดเมนเนม: โดเมนเนมควรจะถูกใช้โดยผู้ถือครอง หรือบุคคลใด ๆ ที่อ้างไว้ในใบสมัครเท่านั้น THNIC จะไม่โอน หรือให้คำอนุญาตบุคคลใด ๆ เพื่อโอนโดเมนเนม และจะไม่รับผิดชอบต่อการโอนโดเมนเนมโดยสิ้นเชิง

การแก้ไขข้อขัดแย้ง: THNIC จะไม่เป็นตัวกลางในข้อขัดแย้งใด ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างผู้ถือครองโดเมนเนม ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครขอลงทะเบียน โดเมนเนมแต่ละราย ในการสืบค้นในระบบลงทะเบียนของ THNIC ก่อนที่จะเลือกโดเมนเนม และ THNIC จะไม่รับผิดชอบในชื่อที่ถูกเลือกโดยผู้สมัครแต่ละราย หากมีการพบภายหลังว่า มีความไม่เหมาะสมจากบุคคลอื่น ๆ อย่างไรก็ตามหากมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น ระหว่างกระบวนการลงทะเบียน THNIC จะหยุดกระบวนการไว้ก่อนจนกระทั่งข้อขัดแย้งนั้น ๆ สิ้นสุดลง โดยต้องมีการลงชื่อ ในข้อตกลงทางกฎหมาย เป็นลายลักษณ์อักษร จากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย รวมทั้งจากศาล และได้ส่งมาถึง THNIC เรียบร้อย

พันธะของ THNIC: THNIC ไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย และในการปฏิบัติงาน ต่อความเสียหายในการใช้งาน การขัดข้องในการดำเนินธุรกิจ หรือการณ์ใด ๆ โดยทางอ้อม ทางพิเศษ โดยบังเอิญ หรือเป็นผลที่สืบเนื่อง (รวมถึงการสูญเสียกำไรที่พึงได้) ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำในรูปแบบใดทั้งในการทำสัญญา การละเมิด (รวมถึงการกระทำโดยประมาท) หรืออื่นใดก็ตาม แม้ว่า THNIC จะได้รับคำแนะนำ ให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นนั้นก็ตาม


THNIC ให้บริการลงทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่ ดังนี้:

co.th สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ ผู้สมัครขอลงทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบริษัทต่างประเทศที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย และตัวแทนนั้น จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิ ในการลงทะเบียนโดเมนเนมจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย
in.th สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป
ac.th สำหรับสถาบันการศึกษา ผู้สมัครขอลงทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนในประเทศไทย
go.th สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล ผู้สมัครขอลงทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย
net.th สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ISP) ซึ่งได้รับอนุญาตให้เปิดบริการจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT) หรือผู้ได้รับสิทธิ์ในการให้บริการจาก ISP โดยมีหนังสือยืนยันจาก ISP นั้น ๆ
or.th สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร
mi.th สำหรับหน่วยงานทางทหาร

การตั้งชื่อโดเมน: โดเมนเนมแต่ละชื่อจะต้องประกอบด้วยอักษรหรือตัวเลข (a-z, 0-9) อย่างน้อย 2 ตัว แต่ไม่เกิน 24 ตัว โดเมนเนมสามารถมีตัวอักษรพิเศษ คือ ยัติภังค์ (เครื่องหมายขีดสั้น ๆ ที่ใช้เชื่อมคำผสมหรืออื่น ๆ (-)) แต่ต้องไม่ใช้ในตอนเริ่มต้นหรือลงท้ายของชื่อ นอกจากนี้ชื่อที่เลือกนั้น จะต้องเหมือนกับชื่อเต็ม หรือชื่อย่อที่ใช้จดทะเบียนองค์กรมากที่สุด (โดยไม่นำคำหรือตัวอักษรอื่นใดนอกเหนือจากที่ปรากฎในชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาใช้ร่วมอยู่ในชื่อโดเมน)

จำนวนโดเมนเนม: แต่ละองค์กรสามารถที่จะขอลงทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อจากทุกหมวดหมู่ที่ให้บริการนั้น

การแจ้งข้อมูลเท็จ: THNIC ถือเป็นความผิดในเรื่องการแจ้งข้อมูลเท็จในการขอลงทะเบียนโดเมนเนม และหาก THNIC ทราบเรื่องดังกล่าว THNIC สงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกโดเมนเนมนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือครองโดเมนเนมทราบล่วงหน้า และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมใดๆ แก่ผู้ถือครองโดเมนเนมนั้น

ข้อมูลบน WHOIS: THNIC บรรจุข้อมูลของโดเมนเนมที่ได้รับการลงทะเบียนทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูล WHOIS ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถสืบค้นได้โดยคำสั่ง whois (who is) จากเชลล์แอคเคาท์ใด ๆ หรือจากเว็บเพจ whois ของ THNIC ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการรู้ถึงผู้ที่ใช้โดเมนเนม "thnic.net" ก็พิมพ์ "whois -h whois.thnic.net thnic.net" ที่พร้อมพ์ของเชลล์แอคเคาท์ของผู้ใช้ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นชื่อเต็มของผู้ถือครองโดเมนเนม (ผู้บริหารโดเมนเนม) ผู้ดูแลฝ่ายเทคนิค และผู้ติดต่อสำหรับการเก็บเงิน (billing contact) รวมทั้งชื่อโฮสต์ (เนมเซิร์ฟเวอร์) ที่ให้บริการเนมเซอร์วิสแก่โดเมนเนมนั้น

ความเป็นส่วนตัว: THNIC ถือสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลในฐานข้อมูล WHOIS แก่สาธารณชน ทั้งในลักษณะที่เป็นลายลักษณ์อักษร และ จากการเรียกดูด้วยฟอร์มออนไลน์

การป้องกันเมล์ขยะ: การส่งเมล์ขยะถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ THNIC สงวนสิทธิในการเพิกถอน การลงทะเบียนของโดเมนเนมใด ๆ ที่พบว่ามีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกกฎหมาย รวมทั้งใช้โจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งอีเมล์ขยะที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ อย่างไรก็ตาม เกณฑ์การพิจารณานี้ ไม่นับกรณีที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้ลงแอดเดรสอีเมล์ เพื่อการตอบกลับจำนวนมาก อันเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานของเจ้าของอีเมล์


ที่มา http://www.thnic.net

eXTReMe Tracker
LCD HDTV Audio Video MP3 Armband Electronic Supplies Digital SLR Printer Ethernet Cable Power Supply Handheld GPS Baby Furniture Baby Safety Baby Pants Home Projector Battery Radar Laser Detector Twoway Radio Digital Camera Batteries Monitor Projector Webcams CPU Baby Diapering Bedding Blanket Baby Gift Set Car Speakers MP3 Docking Speaker Cable Headphone Digital Frame Computers USB Drive Buy Laptop PC Baby Feeding Baby Carrier Baby Sleepwear Car Audio Video MP3 Accessories HIFI Home Audio Home Theater Professional Video Barcode Scanners Harddrive Computer Accessories Baby Bathing Baby Gear Baby Toys